Reklamacje dotyczące Towarów


1.    Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.
2.    Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres CARTEXIM R.T. STANISZ Spółka Jawna, Ul. Zająca 18a, 40-749 Katowice, cartexim@cartexim.pl
3.    Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 2 powyżej.
4.    Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
5.    W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.
6.    Sprzedawca nie jest producentem Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach, oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną


1.    Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres:  CARTEXIM R.T. STANISZ Spółka Jawna, Ul. Zająca 18a, 40-749 Katowice, na adres poczty elektronicznej: cartexim@cartexim.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
2.    W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
3.    Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1.    Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a.    jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
b.    jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem
o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
c.    może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
d.    może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 

Dane firmy:

Cartexim R.T. Stanisz Spółka Jawna, z siedzibą w Katowicach ul. A. Zająca 18a kod pocztowy 40-749 Katowice, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000084169, NIP: 634-00-21-346, Regon: 271946626

Adres siedziby:

CARTEXIM R.T. STANISZ Spółka Jawna, Ul. Zająca 18a, 40-749 Katowice

Adres do składania reklamacji:

CARTEXIM R.T. STANISZ Spółka Jawna, Ul. Zająca 18a, 40-749 Katowice

Adres poczty elektronicznej do składania reklamacji:

cartexim@cartexim.pl

Adres poczty elektronicznej:

cartexim@cartexim.pl ; wojtek@cartexim.pl

Dane kontaktowe:

b. telefonicznie pod numerem +48 32 255 81 51; +48 660-742-060
c. fax pod numerem +48 32 255 65 81;
d. Skype nazwa cartexim;
e. Gadu Gadu pod numerem 5758948;

Opis procedury reklamacyjnej:

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem cartexim@cartexim.pl ,
w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub poprzez elektroniczny system wwReklamację. 

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Z dniem 9 stycznia 2016 roku konsumenci mają możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution). Obowiązek ten został nałożony przepisami Rozporządzenia Unii Europejskiej nr 524/2013.

Platforma ODR ma na celu rozwiązywanie z konsumentem sporów przez internet, nawet jeżeli ten pochodzi z innego państwa członkowskiego.

Informacja o platformie ODR:  (
http://ec.europa.eu/consumers/odr/)  
 

a. Formularz reklamacji towaru

 

Advertisement